YELLOW Košice s.r.o., Čechovova 4, 040 18 KOŠICE

PREPRAVNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI YELLOW KOŠICE PODĽA § 4 ZÁKONA C. 56 2012 Z.Z..

Platný pre podnikateľov, vodičov a dispečerov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu so subjektom YELLOW Košice s.r.o.

Tento prevádzkový poriadok upresňuje činnosť sprostredkovania a prevedenia sprostredkovania jázd medzi zákazníkom, podnikatel’om a vodičom o sprostredkovaní tel. objednávok medzi zákazníkom, podnikaterom a vodičom,

I. Podmienky pre výkon služby vodičov Yellow Košice s.r.o.

Prepravu môže vykonávať vodič, ktorý obdržal od príslušného OÚ dopravy koncesovanú živnosť a má uzavretú platnú zmluvu o sprostredkovani zákaziek, poskytnutí dispečerských a d’alšich služieb a úprave d’alšich vzájomných vzťaho‘, uzavretá podľa §269 odst.2 zák.č,513/1991 Z.z. v znení d’alšich zmien a dopInkov alebo je zamestnancom firmy, § 28. ods.1, Zák.č.56 / 2012 Z.z., d’alej len vodič.

II. Povinnosti vodiča pri nástupe do služby

1,Vodič nastupuje do služby načas, triezvy, riadne odpočinutý, duševne a telesne zdravý, s vozidlom, ktoré je v dobrom technickorn stave a ktorého čistota zodpovedá daným povetemostným podmienkam,

2, Má u seba pri výkone služby všetky potrebné doklady a vybavenie, t.j. aj účtenky a drobnú hotovosť potrebnú na výdaj z akejkoľvek bankovky a od 4.12.2013 aj preukaz vodiča taxislužby §28, ods, I, Zák.č‘.56/2012 Z.z..

IIL Postup vodiča počas služby

Vodič taxi je povinný:

V službe mat‘ riadne funkčnú rádiostanicu

– Starať sa ó vozidlo a udržiavať ho v riadnom teehniekom stave Rešpektovať príkazy dispečera, ktorý riadi eelú službu

– Vzniknuté problémy sa riešia na druhý deň u vedúceho taxislužby Začiatok a ukončenie služby hlásiť na ,dispečing a to výhradne cez vysielačku. V prípade oneskoreného nástupu vodič zaplati pokutu 1 EUR za každých začatých 5 minútu meškania, o čom dispečer urobí zápis v knihe hlásenia

– Denná služba trvá od 7:00 19:00 hod., nočná služba trvá od 19:00 — 7:00 alebo kratší čas podl’a potreby dispečingu.

– Zákazky sa pridel’ujú podľa poradovníka v akorn boli prijaté. Všetky cesty sa pridel’ujú cez vysielačku, aj ked‘ je vodič výnirnočne na dispečingu. Vodič je povinný oznámíť dispečingu po obsadení sa zákaznikom, že je zákazka v poriadku

– Vodič je povinný počas služby každý pobyt mimo vozidla nahlásit‘ na dispečing. Opustenie na dlhšiu dobu ako 15 min. je možné len so súhlasom dispečerky. Ak sa vodič stratí z príjmu bez nahlásenia, dá ho dispečer hľadať políciou. Ak sa vysvetlí, že je to nedbalosť vodiča, hradí vzniknuté náklady,

2, Vodič ostáva na prvom mieste v poradí:

– Ak pri volaní ohlási, že je obsadený

– Ak je služobne na dispečingu. vyzýva sa až keď je v aute

– Ak ide so zákazníkom pre peniaze, a ohlási to do 15min.

Nakladá alebo vykladá tovar, ak to ohlási som mimo do 1 5min.

Ak odchádza mimo mesto ( max 2 hod. ) ohlási to dispečingu. V pripade zistenia, že vodič mimo KE nebol aj keď to nahlásil, zaplatí pokutu 30 € splatnú ihned‘, resp. pred d’alším nástupom do smeny. V pripade neuhradenia pokuty mu budú zastavené dispečerské služby v celom rozsahu až do jej úhrady.

– Ak využije prestávku na občerstvenie do 1 hod. počas smeny,

3, Dispečerka je v pripade hlásenia vodiča, že ide mimo mesto povinná toto hlásenie zopakovať: Y…x mimo Prešov, Y. rozumiem — Prešov.

4, Pri teehnických poruchách, ide dole. 2x vyberie sa s poradia. opät‘ sa zaradí na posledné miesto po čase nevyhnutnom na opravu.

5. Vodič dostane prvú jazdu ako nahradnú, pričom sa zachováva jeho pôvodné poradie len pri jazde naprázdno, po jazde s personálom. Pri pristaveni vozidla na nesprávnu adresu, ak vodič zákazníka nemá, náhradná jazda mu nepatri

6, Objednávky sa overujú najskór po 5 min.. vodič môže so súhlasom dispečerky odísť z adresy ak nemá zákaznika najskôr po d’alšich 10 min. podniky sa prezváňajú po pristaveni.

7, Počas služby je zakázané telefonovat‘ na dispečing dispečerke. Služobné problémy sa vybavujú len s vedením firmy a to medzi 10:00 — 12:00 v kancelárii firmy v pracovné dni.

8, Zakazuje sa donášať a používať na dispečingu alkoholické nápoje aj pivo a hrať hazardné hry. Platí to pre vodičov aj pre dispečerov, v službe aj mimo služby.

9,Mesačný poplatok stanovený za sprostredkovanie jázd medzi poskytovateľom a objednávateľom je splatný najneskôr k 20.dňu kalendárneho mesiaca vopred. Pokiaľ poplatok za sprostredkovanie nie je zaplatený načas, vodič nie je zaradený do služieb. Poplatok sa vyberá v čase od 10:00 — 12:00 hod. v kancelárii vedenia firmy. V prípade, že tak vodič neučiní je povinný za každý začatý den omeškania zaplatit‘ pokutu 2 EUR. Po dohode odkladu platenia poplatku zaplatí vodič len poplatok z omeškania. Vid‘ zmluva čl. IV. ods.4.6.

10, Pri výmene služby medzi vodičmi zodpovednosť za službu nesie pôvodný vodič v zadelení,

11. Odmietnuť jazdu móže vodič až ked‘ je na mieste a to z týchto dóvodov: – osobné ohrozenie – zákaznik je pod vplyvom omamných látok a alkoholu – zákaznik je veľmi špinavý – zákaznik má nadrozmerný náklad zákazník nemá peniaze Ostatné neoprávnené odmietnutía jazdy budú sankčne riešené.

12. Vodič je povinný v službe mat‘ v noci svietiace rnaják TAXI na streche.

13, Vodič je povinný nosiť nálepky Yellow taxi počas eelého trvania zmluvy nepretržite počas povinnej aj nepovinnej služby a to takto: na všetkých štyroch dverách žitočierny pás z kociek s označením firmy a tel.číslom. Lepí sa nie medzi kľučkami, ale nad ními, v nutnom pripade tesne pod nimi. Na predných pravých a predných favýeh dverách vozidla, telefonne čislo na zadné dvere. Prvé nálepky na vozidlo dodá firma na svoj učet. Pri výmene auta, alebo poškodenia nálepiek si nové nálepky hradí vodič sam.

14, Vodič, ktorý už prevzal od dispečera objednávku, nesmie už po ceste zastavovat‘ iným zákazníkom, alebo prijimať iné objednávky, ale musí čo najkratšou cestou IHNEĎ smerovat‘ na miesto pristavenia telefonickej objednávky.

15, Vodič vozidla pri výkone služby musí prejavovať dodatočné sebaovládanže a k zákazníkovi sa musí chovat‘ korektne.

16, Ak má cestujúci batožinu, vodič mu ju pomôže bezpečne taxameter zapína v tom okamihu, keď zákazník prehlási, že si vozidlo berie. Po ukončení jazdy sa chová obdobne,

17, Vodič nesrnie ponúknuť zákazníkovi vozícIlo, v ktorom je umiestnená iná osoba ( zákaz ník, rod. príslušník a pod.).

18, Trasa vozidla musí viest‘ najkratšou zjazdnou komunikáciou, alebo podľa priania zákazníka

19, V pripade nenastúpenia do služby je vodič povinný zabezpečit‘ za seba včas nähradu, inak zaplatí pokutu 20 €, splatnú ihneď pri d’alšom nastúpení.

20, V prípade ochorenia je vodič povinný nahlásiť toto na dispečing a preukázat‘ sa potvrdením o PN, ktoré sa považuje za ospravedlnenie, alebo včas za seba zabezpečí náhradu.

21, Vodič je povinný mať nepretržite počas trvania zmluvy nalepené všetky reklamné nálepky, ktoré mu dispečing YELLOW Košice s.r.o. dodal.

22, Vodič je povinný dodržiavať vopred určené 12 hodinové služby podľa mesačného rozpisu. V prípade nenastúpenia služby bez dostatočného ospravedlnenia, budú voči vinníkovi vyvedené príslušné sankcie. Bod 21 v prípade opakovaného nepinenia rozpisu služieb je toto považované za hrubé porušenie s možnosťou zrušenia zmluvy o sprostredkovaní.

23, Vodič je povinný dodržiavať ustanovenia o obsluhe vysielačky, s ktorými boli vodiči oboznámení na školení, alebo osobne u vedúceho taxislužby. Vysielačka sa smie používať iba na služobné účely. Sukromné hovory sú zakázané. Vozidlá mimo službu majú zakázané používať vysielačku. VODIČI A.T DISPEČERKY NA ZAČIATKU KAŽDÉHO VYSIELAČKOVÉHO HOVORU POVINNÍ POUŽIŤ VOLACÍ ZNAK YELLOW a ČÍSLO.

24, Vodičom sa zakazuje bezdôvodný prístup na dispečing. Vodiči môžu príst‘ na dispečing len v služobných veciach a to len na dobu nevyhnutnú na vybavenie služobnej veci.

25, Zakazuje sa obsluhovať telefôny a vysielačku vodičom na dispečingu.

26, Nedávať zákazníkom svoje telefánne čisla na mobil, nedávať zákazníkom svoje vízitky a neponúkať zákaznikom laenejšie služby, alebo iné výhody za účelom, aby len ich volali. Považuje sa to za rozkrádanie zákazníkov a má za následok OKAMŽITÉ ZRUSENIE ZMLUVY. V prípade nedodržania niektorého bodu zmluvy alebo prev.poriadku je možné podľa závažnosti porušenia udelit‘ pokutu od 1.- do 100.- EUR so splatnosťou do 24 hodín.

Vodič, ktory je zmluvným partnerom fi. YELLOW Košice s.r.o. si musí v každom momente uvedomovať, že reprezentuje fi. YELLOW Košice s.r.o. a svojim oblečením (zakazuje sa nosiť šortky, šušt’áky alebo domáce oblečenie a pod.) a konaním nesmie poškodiť dobré meno firmy.

IV. Účtovanie

– Vodič má na taxametri nastavenú len sadzbu podľa platného dodaného cennika firmou Yellow Košiee s.r.o,

Vodič po príchode na adresu zapána taxameter až po nastúpení zákaznáka. lba po výslovnom želaní zákazníka aby taxík ešte čakal, môže vodič zapnúť taxameter aj bez zákaznáka.

Používa sa zásadne sadzba I., na telefonickú objednávku sadzba II.

Ak má vodič miesto pristavenia mimo mesta a vracia sa do Košíc, alebo bude prechádzať cez Košice, zapína taxameter na sadzbu I. na mieste pristavenia až po nastúpení zákaznika ak ide na telefonickú objednávku tak sadzbu II.

Ak má vodič miesto pristavenia mimo mesta a nevracia sa do Košíc, na čo bude dispečerkou upozornený, zapína taxameter na hranici mesta na sadzbu I. ( Aj zákaznák bude upozornený, že bude mať pristavné).

Sadzbu II. používať len ak je vyznačená na cenníku jazdného. Vodič je povinný na požiadanie zákazníka vydať potvrdenku s jeho IČOm ak vodič odmietne, alebo povie, že potvrdenky nemá, bude to považované za dokázané predraženie, ktoré má za následok okamžité ukončenie zmluvy. Za predraženie sa považuje aj akákoľvek manipulácia s taxametrom (nesprávne sadby, prelepenie sadzby, nefunkčný taxameter, jazda bez taxametra a pod.)

V. Dodatok o noseni reklám

Vodič je povinný nosiť firmou dohodnuté reklamy.

Iné reklamy než ktoré sú dohodnuté fi. Yellow Košice s.r.o., móže vodič nosžť len so súhlasom vedenia firmy.

VI. Dodatok k vysielačkovému hovoru

– Vodiči a dispečerky sa vo vysielačkovom hovore zásadne oslovujú VOLACÍM ZNAKOM A ČÍSLOM. V žiadnom prípade nie menom.

– Vodič po vyzvaní z dispečingu sa prihlási takto :

– Ak povie POČÚVAM, znamená to, že sa nachádza na takom mieste, kde môže zobrať akúkol’vek zákazku.

– Ak povie POČÚVAM NA (…Terase…) uvedie štvrť, znamená to, že je voľný v uvedenej štvrti, vodič v tomto prípade móže dostat‘ jazdu s dispečingu, ale len za predpokladu, že bude na mieste zákazky do 10 minút v opačnom prípade rnusi dat‘ zákazníkovy zľavu vo výške 50% z jazdného.

– Ak povie OBSADENÝ, znamená to, že je dlhodobo obsadený.

– Ak povie 0 …X… min út (…na Terase…) uvedie štvrť, znamená to, že za …x…minút je voľný v uvedenej štvrti.

– V pripade vrátenia jazdy z dôvodu ,Zákaznák si to rozmyslel a pokračuje“ vodič sa nevracia do pôvodného poradia.

– V prípade vrátenia jazdy z dôvodu poruchy, vodič ostáva v poradí ak sa však preukáže, že porucha nebola, zaplatí pokutu vo výške 30€ splatnú ihnecľ.

– Jazdy sa prideľu u s ohľadom na poziciu vozidla do okruhu pristavenia asi 10 minút.

– Vodič je povi povedať kde je voľný presne, alebo kde bude končiť pri každom vyzvani z dispečingu.

– V žiadnom pripade ak vodič vráti jazdu bez udania dôvodu, nezaradí sa na svoje pôvodné miesto v poradí.

– Po pristaveni vozidla na udanú adresu je vodič povinný zahlásiť dispečerke, že je na mieste.

– Vodič je povinný po nastúpení zákazníkom do vozidla oznámiť dispečingu, že zákazka je v poriadku.

VII. Princip pridelenia jazdy

a. Dispečerka vyzýva vodičov k jazde v poradí v akom sa nahlasovali do práce, ďalej v poradí pridelenia jazdy predošlej. Jeden krát prebehne celé poradie.

b. Ak nenájde vozidlo schopné vykonať jazdu, podrobne sa vypytuje kto kde kedy končí-a pridelí jazdu podľa svojho uváženia aj keď je vodič voľný na druhom konci mesta tak, aby zákazník čakal čo najkratšie.

VIII. Rekiamačný poriadok

1, Sťažnosti na vykonanú alebo nevykonanú prepravu prijatej zákazky dispečingom taxislužby sa riešia do 24 hodín po prijatí a zaevidovaní dispečingom. Cennik 1. štartovné 0,80 € 2. minimálne jazdné 2,40 € 3. sadzba za 1 km 1. 0.80 € 4. sadzba za 1 km na te1efonickú objednávku II. 0,70 € 5. čakanie vozidla za 1 hod. 10,00 € 6. znečistenie vozidla 30,00 €

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tento prevádzkový poriadok spoločnosti YELLOW Košice s.r.o. je súčasťou „Zmluvy o sprostredkovani zákaziek, poskytnutí dispečerských a ďalšich služieb a úprave d’alšich vzájomných vzťahov zo dňa 1.1.2014

V Košiciach 1.1.2014

Vincent HERGOTT